Swiffy Output
VIMECO: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Đăng ngày 11/04/2013
Số lần xem: 8658
  

Ngày 08/04/2012, tại Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty Lô E9, đường Phạm Hùng,Trung Hòa,Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần VIMECO (Mã chứng khoán: VMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Tổng số Cổ đông được thông báo triệu tập Đại hội là 1.585 Cổ đông bằng 100% tổng số cổ phần phát hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông số V05/2013-VMC/VC- ĐK ngày 07/01/2013 của TT lưu kí chứng khoán Việt nam.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, cùng sự tham gia của 64 Cổ đông đại diện cho 5.591.720 Cổ phần tương đương với 86,0% tổng số Cổ phần phát hành của công ty cổ phần VIMECO.
 

    

(Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013)

* Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty.

3. Ông Vũ Quý Hà - Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex

Tại Đại hội, Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hết nhiệm kỳ 2008-2013 của Hội đồng quản trị, Công tác chỉ đạo, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng thực hiện năm 2013. 
Năm 2011, Kinh tế toàn cầu không những không hồi phục mà còn có xu hướng trầm trọng thêm bởi khủng hoảng nợ công tại một số nước thuộc khối EU. Nền kinh tế rất khó khăn, các chính sách kinh tế, tài chính của Chính phủ đã tác động trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong công tác quản trị kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty luôn theo dõi sát các điều kiện khách quan, xu hướng biến động của thị trường kịp thời đưa ra các quyết sách hợp lý, đồng hành cùng Ban điều hành chỉ đạo kịp thời, linh hoạt việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, kỉ luật, tính đồng thuận cao của toàn thể CBCNV trong Công ty, nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu chính: 

 Đơn vị tính: Triệu đồng
TT
NỘI DUNG
Đ.VỊ
NĂM 2011
NĂM 2012
TỶ LỆ
(%)
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN
1
2
3
4
5
6
7 = (6/5)
1
Giá trị sản lượng
Tỉ Đồng
991,9
950,0
864,8
91,04
2
Doanh thu
Tỉ Đồng
980,0
900,0
952,0
105,79
3
Lợi nhuận trước thuế
Tỉ Đồng
30,154
31,0
12,286
39,63
4
Khấu hao
Tỉ Đồng
44,9
50,0
37,3
74,64
5
Nộp Ngân sách
Tỉ Đồng
28,8
40,0
36,2
90,53
6
Thu nhập BQ
Tr.đ/ng.th
5,2
5,5
5,5
100,00
7
Cổ tức
%
18
20
10
50,00
8
Tỉ trọng tiền lương/Doanh thu
%
10,89
13,13
11,35
86,44
9
Vốn Điều lệ
Tỉ Đồng
65,0
65,0
65,0
100,00
10
Vốn Chủ sở hữu
Tỉ Đồng
190,98
 
191,181
 
11
Giá trị sổ sách CP
Đồng/CP
29,382
 
29,413
 


Hội đồng quản trị Công ty đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 có tính đến các yếu tố rủi do, biến động của thị trường với nền kinh tế như sau:


                                                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng

TT
NỘI DUNG
THỰC HIỆN 2012
KẾ HOẠCH 2013
TỈ LỆ %
1
2
3
4
5 = (4/3)
1
Giá trị tổng sản lượng
864.885
855.000
98,86
2
Doanh thu
952.096
773.000
81,19
3
Lợi nhuận trước thuế
12.286
12.000
97,67
4
Khấu hao
37.320
36.000
96,46
5
Nộp ngân sách
36.213
28.000
77,32
6
Cổ tức
10%
10%
100,00
7
Tỉ trọng tiền lương/Doanh thu
11,35
13,0
114,54

Bà Võ Thị Hải An - Ban kiểm soát trình bày báo cáo của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013.

Ông Nguyễn Quốc Hòa - Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Tổng công ty CP Vinaconex giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2013.

Thảo luận và  phát biểu của Cổ đông tại Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong việc thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2012.

Cổ đông cũng nhất trí với các định hướng chỉ đạo trọng yếu  của Hội đồng quản trị để thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh năm 2013. Trong điều kiện kinh tế xã hội năm 2013 có nhiều bất lợi Công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, duy trì văn hóa doanh nghiệp, phát huy tối đa nội lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty:
Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, với sự tán thành 100% của các Cổ đông.

Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:
Cổ đông Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX giới thiệu 05 ứng viên Hội đồng quản trị và 3 ứng viên ban kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 (05 người)

TT
Họ và tên
Ngày sinh
Trình độ chuyên môn
Đơn vị công tác
Chức vụ kiêm nhiệm tại các tổ chức khác
1.
Vũ Quý Hà
27/4/1958
Kỹ sư điện – Thạc sỹ QTKD
VINACONEX
TGĐ TCT VINACONEX
2.
Trần Việt Thắng
28/9/1958
Kỹ sư Thủy lợi
VIMECO
Bí thư Đảng ủy
3.
Nguyễn Quốc Hòa
17/02/1972
Cử nhân KT-Thạc sỹ
QTKD
VINACONEX
Giám đốc Ban TC-KH
Tổng Công ty
4.
Trần Tuấn Anh
17/5/1973
Thạc sỹ kỹ thuật
VIMECO
Thường vụ Đảng ủy
5.
Vương Xuân Bền
12/10/1959
Cử nhân kinh tế kế toán
VIMECO
Phó bí thư Đảng ủy

Danh sách ứng cử viên đề cử tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 (03 người)
 

TT
Họ và tên
Ngày sinh
Trình độ chuyên môn
Đơn vị công tác
Chức vụ kiêm nhiệm tại các tổ chức khác
1.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
21/02/1979
Cử nhân KT-Thạc sỹ
Kế toán DN
VINACONEX
TP tái cấu trúc Ban QL & GS đầu tư tài chính Tổng Công ty
2.
Phạm Tuấn Anh
09/7/1976
Cử nhân quản lý kinh
doanh
VIMECO
Trưởng ban tuyên giáo
Đảng ủy
3.
Lê Hải Vân
12/11/1976
Cử nhân kinh tế
VIMECO
 

Cổ đông tham dự Đại hội thống nhất bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

TT
Họ và tên
Ngày sinh
Trình độ chuyên môn
Đơn vị công tác
Chức vụ kiêm nhiệm tại các tổ chức khác
1.
Vũ Quý Hà
27/4/1958
Kỹ sư điện – Thạc sỹ QTKD
VINACONEX
TGĐ TCT VINACONEX
2.
Trần Việt Thắng
28/9/1958
Kỹ sư Thủy lợi
VIMECO
Bí thư Đảng ủy
3.
Nguyễn Quốc Hòa
17/02/1972
Cử nhân KT-Thạc sỹ
QTKD
VINACONEX
Giám đốc Ban TC-KH
Tổng Công ty
4.
Trần Tuấn Anh
17/5/1973
Thạc sỹ kỹ thuật
VIMECO
Thường vụ Đảng ủy
5.
Vương Xuân Bền
12/10/1959
Cử nhân kinh tế kế toán
VIMECO
Phó bí thư Đảng ủy

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

TT
Họ và tên
Ngày sinh
Trình độ chuyên môn
Đơn vị công tác
Chức vụ kiêm nhiệm tại các tổ chức khác
1.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
21/02/1979
Cử nhân KT-Thạc sỹ
Kế toán DN
VINACONEX
TP tái cấu trúc Ban QL & GS đầu tư tài chính Tổng Công ty
2.
Phạm Tuấn Anh
09/7/1976
Cử nhân quản lý kinh
doanh
VIMECO
Trưởng ban tuyên giáo
Đảng ủy
3.
Lê Hải Vân
12/11/1976
Cử nhân kinh tế
VIMECO
 
Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với sự tán thành 100% của các Cổ đông, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội ghi nhận sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty cổ phần VIMECO sau 16 năm hình thành - phát triển. Cùng với sự tin tưởng của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO cam kết đảm bảo quyền tối đa hóa lợi ích hợp pháp của các Cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với quyết tâm xây dựng thương hiệu Vinaconex nói chung và xây dựng VIMECO ngày càng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Đại hội:
                    
               
(Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bầy báo cáo của HĐQT Công ty về công tác chỉ đạo, quản lý  thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 và định hướng phát triển của Công ty năm 2013.
                   
( Bà Võ Thị Hải An - Ban kiểm soát báo cáo công tác giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013)
                  
( Ông Nguyễn Quốc Hòa Trưởng ban kiểm soát giới thiệu đơn vị kiểm toán với các Cổ đông)
                   
( Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)( Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018)


Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt các cổ đông tại Đại HộiÝ kiến của bạn?
Gõ Tiếng Việt:
Tên:
Email:
Nội dung
File đính kèm (nếu có):
* Lưu ý: File đính kèm chỉ chấp nhận các định dạng: jpg, gif, doc, zip, rar. Dung lượng dưới 300kb.
Gõ lại các mã sau vào ô bên cạnh:
Click vào Đây nếu bạn không nhìn rõ mã.

Các tin khác:
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH (04/06/2020)
» LỄ THÔNG HẦM VÀ HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG ÁP LỰC GIAI ĐOẠN 1 CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN NGÒI PHÁT (16/01/2020)
» TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX VÀ VIMECO TRAO QUÀ HỖ TRỢ CBCNV VIMECO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN (15/01/2020)
» THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (19/11/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH (23/10/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (10/09/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ (27/07/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ (30/05/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (19/03/2019)
» TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (09/03/2018)
» LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀ KÝ BÀN GIAO TỔNG GIÁM ĐỐC (21/01/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (15/01/2019)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (16/11/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON (05/11/2018)
» BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN HỢP TÁC VIMECO & ONFACE CO., LTD (19/10/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (25/09/2018)
» THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (26/07/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (19/07/2018)
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE SỐ LƯỢNG 10-15 NGƯỜI (16/07/2018)
» THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN (20/06/2018)
 • Các bài cũ hơn
 • User name:
  Password
  Tìm kiếm
  Liên kết websites
  Chứng khoán sàn HNX
  TC
  GKL
  KL
  +/-
  Loading...
  Số lượt truy cập: 11713708
  Hôm nay: 3868
  ... người đang online
   

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
  Địa Chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  mail@vimeco.com - Tel: (04) 37848204 - Fax: (04) 37848202